BERÁNEK, spol. s r.o. v kost­ce

Od své­ho zalo­že­ní v ro­ce 1992 pos­ky­tu­je BE­RÁ­NEK, spol. s r.o. fir­mám a or­ga­ni­za­cím ře­še­ní je­jich pot­řeb v ob­las­ti in­for­mač­ních tech­no­lo­gií. Na­ši­mi sou­čas­nými zá­kaz­ní­ky jsou ob­chod­ní spo­leč­nos­ti, vý­rob­ní pod­ni­ky, fir­my, ško­ly a stát­ní or­ga­ni­za­ce, pro kte­ré jsou důle­ži­té spo­leh­li­vost a bez­peč­nost je­jich in­for­mač­ní­ho sys­té­mu a je­ho snad­né a efek­tivní vyu­ží­vá­ní. Me­zi služ­by, kte­ré za­jiš­ťu­je­me, pat­ří sprá­va sí­tí, pé­če o in­for­mač­ní sys­témy, pod­po­ra uži­va­telů a za­vá­dě­ní in­for­mač­ních sys­té­mů k nej­růz­ně­jším vyu­ži­tím.

Support Line

Spolehlivá ná­hra­da Va­še­ho IT od­dě­le­ní

Pod náz­vem Support Line pro­vo­zu­je­me na­ši hlav­ní čin­nost, te­dy sprá­vu po­čí­tačo­vých sí­tí, pé­či o in­for­mač­ní sys­té­my a od­bor­nou po­moc je­jich uži­va­te­lům. Ví­ce se o té­to služ­bě doz­ví­te na sa­mos­tat­ných strán­kách www.sup­port­li­ne.cz

ESO9

Systém do kaž­dé fir­my

ESO9 je asi nej­lep­ší sys­tém ERP na čes­kém tr­hu, roz­hod­ně nej­lep­ší z těch, kte­ré proš­ly na­ši­ma ru­ka­ma. Pro­vá­díme re­a­li­za­ci a sprá­vu pod­ni­ko­vých in­for­mač­ních sys­té­mů na bá­zi ESO9.

BERÁNEK, spol. s r.o., Kle­i­ne­ro­va 1469, Klad­no, CZ27201, tel. (+420) 312 242 232, be­ra­nek​@be­ra­nek.cz